Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ΟΑΕΔ για ανέργους 18-29 ετών

28 Απρ

Νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ΟΑΕΔ για ανέργους 18-29 ετών

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 2.900 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, καθώς ποσοστό 60% των δικαιούχων των ενισχύσεων θα είναι γυναίκες. Η δράση αφορά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Γενικά Στοιχεία της Δράσης

α. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 29 ετών.

β. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την αίτηση χρηματοδότησης

γ. Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

δ. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

ε. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

στ. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Διάρκεια- ποσό ενίσχυσης

  • Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.
  • Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της δράσης ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

– 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

– 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

– 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών .

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου ορίζεται η 10-5-2021και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 10-6-2021 και ώρα 15:00.

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα

Δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (όπως συμβολαιογράφοι)

Δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης

Εποχικές επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις franchise

Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τις 10:00 μμ. έως 06:00 πμ

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν σε χώρο στον οποίο υπήρχε άλλη επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο, το εξάμηνο πριν την έναρξη.

Επιχειρήσεις που συστεγάζονται (πρέπει να υπάρχει διακριτός χώρος και ξεχωριστό ρολόι ΔΕΗ).

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας κατόπιν ραντεβού.