Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

Μη επιστρεπτέα Χρηματοδότηση-Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχείρησεων λόγω Covid-19 στις περιφέρειες

09 Οκτ

Μη επιστρεπτέα Χρηματοδότηση-Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχείρησεων λόγω Covid-19 στις περιφέρειες

Στην ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων με μη επιστρεπτέα προκαταβολή, για κεφάλαιο κίνησης έχουν ξεκινήσει ή αναμένεται να ξεκινήσει εντός των ημερών στις Περιφέρειες της χώρας που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με Υποβολή Αιτήσεων για την περίοδο
από 13/10/2020 – 13:00 έως 03/11/2020 – 15:00
Διαθέσιμος Προϋπολογισμός:€10.000.000

Ποσό Επιχορήγησης: Από 4.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με Υποβολή Αιτήσεων για την περίοδο
από 12/10/2020 – 13:00 έως 06/11/2020 – 15:00
Διαθέσιμος Προϋπολογισμός:€200.000.000

Ποσό Επιχορήγησης: Από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ

Με Υποβολή Αιτήσεων για την περίοδο
από 08/10/2020 – 13:00 έως 01/11/2020 – 15:00
Διαθέσιμος Προϋπολογισμός:€30.000.000

Ποσό Επιχορήγησης: Από 4.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ

Α. Ποιες Επιχειρήσεις Υποβάλλουν Αίτηση:

έχουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως
την ημέρα υποβολής της πρότασης
 είναι πολύ μικρές ή μικρές (εργαζόμενοι ως 50 ΕΜΕ και κύκλος εργασιών/ενεργητικό ως
10 εκ)
 έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019
 το 2019 απασχολούσαν κάτω από 50 εργαζόμενους σε ΕΜΕ
 το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 χρήση 2019: 102, 202,
181, 281, 481, 185, 285, 485 είναι πάνω από 8.000€ ή 10.000€ για την Αττική,
 λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε,
ατομική επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., ΚΟΙΝΣΕΠ του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός, Δικηγορική
Εταιρία άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
 τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 δεν χαρακτηρίζονταν ως προβληματικές την 31/12/2019,
 δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της
Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την
εσωτερική αγορά,
 δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος τους οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν.4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Β. Επιλέξιμες δαπάνες:
Χρηματοδοτούνται ενδεικτικά οι παρακάτω δαπάνες:
 Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης
 Αγορές Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
 Ενοίκια εγκαταστάσεων
 Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-
Βιολογικές δραστηριότητες)
 Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Γ. Ποσό επιχορήγησης, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης
Ποσά επιχορήγησης: ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019
Ποσοστό Επιδότησης: 100%,
Διάρκεια υλοποίησης: το ποσό της επιχορήγησης πρέπει να αναλωθεί την περίοδο
01/01/2021 – 31/12/2021

Δ. Περιορισμοί-Ειδικοί όροι
 Δεν επιδοτείται η αγορά παγίων
 Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021.
 Το αίτημα εκταμίευσης υποβάλλεται στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021
Η επιλογή των αιτήσεων θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση ανεξαρτήτως της σειράς
υποβολής.
 Το αίτημα εκταμίευσης ικανοποιείται με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση κατά την
τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης
απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
 Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την
ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Μη
υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σημαίνει απόρριψη της
αίτησης.
 Είναι απαραίτητη η υποβολή φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2019 πριν
την υποβολή της αίτησης συμμετοχής (για τις επιχειρήσεις με φορολογικό έτος από 1/1-
31/12/2019).