Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ”ΓΕΦΥΡΑ”: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

06 Αυγ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ”ΓΕΦΥΡΑ”: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

  • Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα)
  • Να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία τους
  • Να έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό (είτε έλαβαν κάποιο Κρατικό επίδομα – ευεργέτημα (π.χ 800 ευρώ,επιστρεπτέα προκαταβολή,μείωση ενοικίου), είτε είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος – εσόδων)
  • Να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.( Αξία πρώτης κατοικίας έως 300.000 ευρώ, εισόδημα έως 57.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών, σύνολο καταθέσεων έως 40.000 ευρώ, συνολική ακίνητη περιουσία έως 600.000 ευρώ, ποσό ανεξόφλητου δανείου έως 300.000 ευρώ)
  • Πού / πώς / πότε υποβάλλω την αίτηση; 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.keyd.gov.gr  έως τις 30/09/2020.

  • Ποιος μπορεί να αναλάβει τη διαδικασία για λογαριασμό μου;

Μπορείς να αναθέσεις την υποβολή της αίτησης σε σύμβουλο. Η αμοιβή του συμβούλου καλύπτεται από τις τράπεζες στις οποίες χρωστάς και στη συνέχεια το κόστος αυτό επιμερίζεται στο δάνειο και αποπληρώνεται καθ’ όλη τη διάρκειά του.

  • Πώς ορίζεται η 1η κατοικία;

Ως «κύρια κατοικία» νοείται αυτή που έχεις δηλώσει στην τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση.

  • Ποια είναι τα ποσοστά Κρατικής επιδότησης; Τι πληρώνω εγώ;

Το πρόγραμμα “Γέφυρα” έχει διάρκεια 9 μηνών και η επιδότηση θα κυμαίνεται από 300 έως 600 ευρώ το μήνα ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αν παρουσιάζει καθυστέρηση ή έχει καταγγελθεί. 

Κατηγορία Οφειλής Ποσοστό Επιδότησης για το  Α’ Τρίμηνο Ποσοστό Επιδότησης για το  Β’ Τρίμηνο Ποσοστό Επιδότησης για το Γ’ Τρίμηνο Μέγιστο Ποσό επιδότησης ανά οφειλή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Ενήμερα Δάνεια ή σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες 90% 80% 70% 600 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Οφειλές σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες 80% 70% 60% 500 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
Καταγγελμένες οφειλές 60% 50% 30% 300 €

Εσύ θα πρέπει να πληρώνεις κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης δανείου, που δεν το καλύπτει το Κράτος. Μετά τη λήξη της επιδότησης, θα πρέπει να πληρώνεις ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου, για χρονικό διάστημα 6-18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψεις την Κρατική επιδότηση.

  • Ποια είδη δανείου επιδοτούνται;

Όλα τα είδη δανείου: στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά που βαρύνουν την 1η κατοικία.

Δεν επιδοτούνται τα δάνεια που λήφθηκαν με Κρατική εγγύηση (π.χ. πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα κ.λπ.) ή που ήδη επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας – ΟΕΚ, Ν. 4605/2019) προς αποφυγή διπλής ενίσχυσης, κάτι που απαγορεύεται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Η υποβολή στο παρόν πρόγραμμα δεν απαιτεί την παραίτηση από τον Νόμο 3869/2010 ( νόμο Κατσέλη).