Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ- ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

13 Μαρ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ- ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Ξεκίνησε τη Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας για τον νομό Βοιωτίας . Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη αφορά το ακίνητο στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στις αστικές περιοχές καταβάλλεται για κάθε δικαίωμα πάγιο τέλος κτηματογράφησης 35 ευρώ και για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης) που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες 20 ευρώ.Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν περισσότερα από δύο δικαιώματα εντός του ίδιου προκαποδιστριακού ΟΤΑ καταβάλλουν πάγιο τέλος για 2 δικαιώματα.

Τα κυριότερα ερωτήματα είναι:

1. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

Απλή φωτοτυπία: α) των συμβολαίων, β) του πιστοποιητικού μεταγραφής στο Υποθηκοφυλάκειο, γ)του τοπογραφικού που συνοδεύει το Συμβόλαιο, δ) του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και ε) αντίγραφο οικοδομικής άδειας αν έχει εκδοθεί για το ακίνητο, στ) ένα έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ (π.χ. Ε9, λογαριασμός ΔΕΗ κτλ.)

2.Δηλώνονται και τα αυθαίρετα;
Δηλώνεται ότι είναι νόμιμο. Βεβαίως, αν κάποιος θέλει να το δηλώσει, μπορεί να το κάνει, αλλά αντιμετωπίζει τον κίνδυνο σε πιθανή παραβολή των στοιχείων με τα Πολεοδομικά Γραφεία να του επιβληθούν πρόστιμα. Το Κτηματολόγιο δεν νομιμοποιεί κτίσματα. Απλώς τα καταγράφει.

3.Το χωράφι μου το άφησε ο πατέρας μου δια στόματος. Το δηλώνω στο Κτηματολόγιο;
Ναι το δηλώνετε κανονικά και θα καταθέσετε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο όπως: δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή έγγραφα από το συνδυασμό των οποίων θα αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λπ.).

*** Προσοχή: Στην χρησικτησία είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος.

4. Τι γίνεται όταν έχει γίνει αγορά ακινήτου με στεγαστικό δάνειο και δεν έχει εξοφληθεί στην τράπεζα;

Στην περίπτωση αυτή δηλώνεται στο Κτηματολόγιο από τον ιδιοκτήτη, το δικαίωμα της κυριότητός του. Ταυτόχρονα η τράπεζα θα πρέπει να δηλώσει το δικαίωμα της εμπράγματης ασφάλειας (υποθήκη, προσημείωση).

5. Τι γίνεται όταν το δικαίωμα της κυριότητος αποκτήθηκε με διαθήκη, αλλά δεν έχει γίνει αποδοχή της κληρονομιάς;

Εφόσον ο κληρονόμος δεν έχει προβεί στην αποδοχή της κληρονομιάς θα πρέπει τότε να υποβληθούν:

α) Τον τίτλο του κληρονομούμενου αποθανόντος, εφόσον υπάρχει

β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου,

γ) Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή απόφαση με την οποία αυτή κηρύχθηκε κύρια, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη,

δ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και

ε) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς.

6.Τι γίνεται όταν το δικαίωμα της κυριότητος αποκτήθηκε με εξ αδιαθέτου διαδοχή (δηλαδή χωρίς διαθήκη) και χωρίς να έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς;

Τότε θα πρέπει να συμπληρώνετε:

α)Τον τίτλο του κληρονομούμενου εφόσον υπάρχει

β)Την ληξιαρχική πράξη θανάτου.

γ)Το πιστοποιητικό των πλησιεστέρων συγγενών

δ)Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης

ε)Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς.

7.Αν ένα ακίνητο ανήκει σε δύο ή περισσότερα άτομα;

Σε περίπτωση συγκυριότητας ο κάθε συγκύριος πρέπει να δηλώσει το ποσοστό της συγκυριότητάς του.

8. Δεν έχω συμπληρώσει χρησικτησία 20 χρόνια.

Στο κτηματολόγιο, γίνεται αποδεκτή και η υποβολή δηλώσεων προσκομίζοντας τα διαθέσιμα αποδεικτικά χρησικτησίας ακόμη και εάν αυτά δεν καλύπτουν την απαιτούμενη από το νόμο 20ετία, προκειμένου να καταγραφεί και περαιτέρω επεξεργαστεί το δικαίωμά σας. Η δήλωση σε μελλοντικό χρόνο μπορεί να συμπληρωθεί με επιπλέον αποδεικτικά έγγραφα ή διορθωτικά.

9. Τι προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες που δεν θα δηλώσουν τα ακίνητά τους στο Κτηματολόγιο;
Θα τα χάσουν. Όποια ακίνητα δεν δηλωθούν χαρακτηρίζονται ως “αγνώστου ιδιοκτήτη”. Οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων θα μπορούν να προσφύγουν δικαστικώς, αλλά μόνο για να διεκδικήσουν χρηματική αποζημίωση. Για τα παλιά προγράμματα (1997- 1999) ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται “αγνώστου ιδιοκτήτη” εάν δεν δηλωθεί σε 14 χρόνια και για τα νέα (2008 και μετά) αν δεν δηλωθεί σε επτά χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.