Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Παροχές προς επιχειρήσεις

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας.

Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων εναρμονισμένων με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συστάσεις, Ενάρξεις, Μεταβολές, Συγχωνεύσεις, Διακοπές και Εκκαθαρίσεις εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων.

Κοστολόγηση Παραγωγής.

Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα και σύστημα Reporting.

Τήρηση μισθοδοσίας και συμβουλές επί εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών προς το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, επιμελητήρια, πρωτοδικεία, νομαρχίες κλπ).

Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία).

Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση.

Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.

Σχεδιασμός φορολογικού πλάνου που περιλαμβάνει κατευθύνσεις και οδηγίες με στόχο την βελτιστοποίηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης.