Σύγχρονες Λογιστικές Υπηρεσίες | Αδαμάντιος Λώλος | Ιουστίνα Μιχελαράκη

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Σκοπός της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να προσθέτει αξία και να βελτιώνει την λειτουργία ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης.

Ο εσωτερικός έλεγχος έχει δύο σημαντικούς ρόλους κλειδιά:

  • να διασφαλίσει ότι το σύστημα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας λειτουργεί αποτελεσματικά
  • να διασφαλίσει ότι οι κατάλληλες στρατηγικές έχουν υιοθετηθεί σε σχέση με τους επιχειρηματικούς κινδύνους και ότι λειτουργούν αποτελεσματικά.

Οι υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελέγχου που προσφέρει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω συνεχούς και συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την αποτελεσματική αξιολόγηση και αποτίμηση των κινδύνων και την διαχείρισή τους από την Διοίκηση.
  • Διαβεβαιώσεις για την ύπαρξη των διαδικασιών, το βαθμό επάρκειας και καταλληλόλητας των δικλείδων ασφαλείας.
  • Πληροφόρηση και προτάσεις διαχείρισης ενδεχόμενων κινδύνων.
  • Έλεγχος της ακρίβειας των οικονομικών στοιχείων.
  • Εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης όλων των πόρων της επιχείρησης.
  • Διασφάλιση της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Αδαμάντιος Λώλος είναι Εσωτερικός Ελεγκτής, ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.